• Administració i Direcció

  Des de l'equip direcció i d'administració del centre controlem tots els serveis i dirigim els nostres esforços cap a l'atenció especialitzada integral de l'usuari vetllant perquè es garanteix un servei de qualitat plena i de coordinació, gestió, avaluació i control eficients.

  Les nostres funcions són:

  • Portar la direcció administrativa i avaluar contínuament la gestió del centre.

  • Gestionar i controlar les comandes , factures i inventari del centre.

  • Realitzar la gestió pressupostària , la distribució dels mitjans materials i la previsió d'inversions.

  • Passar comptes de la gestió en l'ICASS.

  • Elaborar projectes per perfeccionar els serveis del centre.

  • Coordinar els equips de professionals.

  • Registrar i arxivar documentació.

  • Supervisar i avaluar la planificació i programació de les activitats del centre i destinar una partida pressupostària segons les propostes de l'equip socioterapèutic.

  • Atendre queixes i suggeriments.

  • Ser responsable i coordinar l'elaboració de la memòria anual de centre.

  • Supervisar , controlar i dirigir el funcionament i relació entre els diferents serveis del centre.

  • Definir , programar , dirigir , controlar i avaluar els objectius i funcions del Centre.

  • Determinar i proposar les mesures necessàries per augmentar l'optimització dels recursos humans, materials i financers.

  • Definir i planificar les estratègies més adequades per aconseguir un clima laboral satisfactori que contribueixi a la realització professional del personal en funció de l'usuari i del projecte de centre.